Trænere/Hold

Klubbens trænere og hold 2023/2024 (In english below)

Trænerne
Jesper er en rutineret træner, der har trænet både seriøse ungdoms- og seniorhold (1.division) samt tidligere har været tilknyttet SVBKs talentcenter. Jesper har taget alle moduler på divisionstræneruddannelsen samt bestået elitetræneruddannelsen fra Volleyball Danmarks uddannelser og har derudover deltaget i en hel del spotkurser med bl.a. landstrænere fra forskellige lande. En del DM-medaljer som træner for ungdomshold er det også blevet til. Jesper har en del civile uddannelser bag sig, men senest er uddannet og arbejder som skolelærer og ved godt hvordan en god træning skal gribes an. Jesper har selv spillet i 2.division som hæver, da han var aktiv. Tidligere klubber er Tårnby VK, Peder Lykke IF, Amager VK og Rosenlund Volley.

Jens er uddannet skolelærer med blandt andet idræt og har arbejdet på Amager som udskolingslærer i 4 år. Jens’s store styrke er hans engagement. Klubber og spillere har nydt godt af hans tilgang til volleyball. Jens har været træner gennem flere år og har mod på endnu mere. Med 10 år i Volleywood har Jens en god ide om, hvordan man får et hold til at præstere og have det godt sammen til træning og kamp. Jens har spillet i Amager VK.

Wael er uddannet Fysioterapeut. Han er uddannet Divisionsdommer, hvor han også er meget aktiv. Derudover er Wael uddannet divisionstræner.

Mix.1
Er ved at blive opdateret.

Mix.2
Er ved at blive opdateret.

Mix.3
Holdet er i øjeblikket nedlagt. Vi regner med, at det er oppe igen i næste sæson.

Dame.1
Holdet består af alle damespillere i klubben. Damerne træner primært på de respektive mix.hold, men har i denne sæson fået en træningstid på mandage. Coach for holdet er Jesper West Danbo. Jesper kan kontaktes på 26 20 19 64 eller på klubbens mail falkevolley@gmail.com.
Træning
Mandage i den store hal fra kl.20:30 til kl.22:00
https://resultater.volleyball.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx

Dame.2 og 3
Disse hold er lukkede hold bestående af kvinder fra Pilippinerne. Efter at spillerne har måttet skaffe træningstider rundt omkring i København på ugentlig basis igennem nogle år, er de nu blevet en del af Tårnfalkene. Dame.1 var tilmeldt turneringen i DS2 og sluttede som nr.2 og rykkede dermed op i serie.1 i sæsonen 2023/24).
Dame.3 er et nyt hold i sæsonen 2023/24 og er nye spillere inden for sporten. Deres primære fokus er at lære og blive bedre til volleyball.
Kontaktperson på holdene er Liza som kan kontaktes på telefon 91 78 89 19.
Træning:
Begge hold trænes af Jesper West Danbo på søndage fra kl.14:00 til 17:00 i den store hal (undtagen kampdage) i stueetagen. Jesper kan kontaktes på 26 20 19 64.
https://resultater.volleyball.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx

Alternative stævner – alle hold.
Vi vil rigtig gerne deltage i SVBKs mange alternative stævner, hvor vi melder hold til i rækkerne afhængig af antal spillere og niveau på tværs af alle vores hold, så vi kommer til at spille kampe, hvor resultatet ikke er givet på forhånd. Det er nu altid sjovest at spille jævnbyrdige kampe.

The Coaches
Jesper is an experienced coach who has coached both serious youth and senior teams (1st division) and has previously been affiliated with SVBK’s talent centre. Jesper has taken all modules of the division coach education programme and passed the elite coach education from Volleyball Denmark’s programmes and has also participated in a number of spot courses with national coaches from different countries. He has also won a number of Danish Championship medals as a coach for youth teams. Jesper has a number of civilian education programmes behind him, but most recently he trained and works as a school teacher and knows how good training should be approached. Jesper himself has played in the 2nd division as a raiser when he was active. Previous clubs include Tårnby VK, Peder Lykke IF, Amager VK and Rosenlund Volley.

Jens is a trained school teacher with a degree in physical education and has worked in Amager as a secondary school teacher for 4 years. Jens’ great strength is his commitment. Clubs and players have benefited from his approach to volleyball. Jens has been a coach for several years and has the courage to do even more. With 10 years in Volleywood, Jens has a good idea of how to get a team to perform and have a good time together in training and matches.

Wael is a qualified Physiotherapist. He is a qualified Divisional Referee, where he is also very active. In addition, Wael is a qualified division coach.

Mix.1
Under update. Information is under ‘new player’

Mix.2
Under update. Information is under ‘new player’

Mix.3
Under update. Information is under ‘new player’

Ladies.1
The team consists of all female players in the club. The ladies primarily train on the respective mix. teams, but this season they have been given a training time on Mondays. Coach for the team is Jesper West Danbo. Jesper can be contacted on 26 20 19 64 or at the club’s email falkevolley@gmail.com.
Training sessions:
Mondays in the large hall from 20:30 to 22:00
https://resultater.volleyball.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx

Ladies.2 and ladies.3
These teams are closed teams consisting of women from the Philippines. After having to find training times around Copenhagen on a weekly basis for a few years, the players have now become part of Tårnfalkene. Ladies.2 entered the tournament in DS2 and finished 2nd and thus moved up to series 1 in the 2023/24 season.)
Dame.3 is a new team in the 2023/24 season and are new players to the sport. Their primary focus is to learn and get better at volleyball.
The contact person for the teams is Liza who can be contacted on 91 78 89 19.
Training sessions:
Both teams are trained by Jesper West Danbo on Sundays from 14:00 to 17:00 in the large hall (except match days). On matchdays the trainin will be in the little hall in the basement.
https://resultater.volleyball.dk/tms/Turneringer-og-resultater/Soegning.aspx

Alternative rallies – all teams.
We would really like to participate in SVBK’s many “Alternative turnaments”, where we sign up teams in the ranks depending on the number of players and level across all our teams, so we get to play matches where the result is not given in advance. It is always more fun to play equal matches.
https://svbk.dk/turnering/alternative-staevner

Vores klubfarver ses her i fuld udstrækning.
Vores første spilletrøje med de valgte farver. Specialdesignet med Adidas
Hovedfarve sort, burgundy og gul