Vores udvikling

5 år er gået og her er et lille kik tilbage (og frem). (In english below)

1.Sæson 2019-2020
* Vi stiller med to mix.hold i vores første sæson. Mix.1 slutter som nr. 1 med kun en tabt kamp og Mix.2 slutter sidst uden sejre og kun to vundne sæt. Mix.1 fik ingen medaljer, da sæsonen sluttede pga. Corona før tid, hvor nr.2 teoretisk kunne overhale os (der resterede tre kampe).
* Vi fik nye stolper i den store hal og dermed fjernet de ulovlige virer til stolperne, som vi ellers spillede de første kampe med. Derudover fik vi en dommerstol til vores kampe. En sponsor betaler for den store hals bannere og banneret udenfor hallen på muren.

2.sæson 2020-2021
* Mix.1 slutter sæsonen som nr.4 med to sejre og to nederlag. Mix.2 sluttede som nr.7 med en sejr og to nederlag. Mix.3 sluttede sidst med tre nederlag. Sæsonen blev afbrudt meget tidligt pga. corona.
* Vi fik nye kidsvolley-stolper gennem Coronapuljerne, så vi også kan træne på tværs i den store hal.

3.sæson 2021-2022
* Mix.1 slutter som nr. 7 og sidst. Flere hold har trukket sig. Derfor var der ingen nedrykning i denne sæson. Mix.2 sluttede som nr.5. Også i mix.2-rækken manglede der mange hold.
* Vi får fjernet bommene og tovene fra loftet i den store hal, så begge sider af kampebanen var ens.

4.sæson 2022-2023
* Mix.1 sluttede som nr.8 og næstsidst. Holdet rykkede ned i mix.2-rækken. Mix.2 sluttede som nr. 2 med kun to tabte kampe og rykkede op i mix.1-rækken. Det betød, at mix.1 og mix.2 bare blev i deres respektive rækker, da vi byttede rundt på holdene (Mix.2 ønskede ikke at rykke op). Vi startede to damehold op. Dame.1 bestod af mix.damer, mens dame.2 var et filippinsk hold (kaldet The Minions). The Minions sluttede som nr. 2 med kun en tabt kamp og rykkede direkte op. Dame.1 sluttede som nr. 3 og kom ud i kvalifikationsspil om oprykning til serie.1. Her blev de nr. 2, men fik en ekstraordinær oprykning.
* Vi fik polstring til stolperne samt ny professionel dommerstol til den store hal. Den “gamle” dommerstol blev flyttet ned til banen i den lille hal.

5.sæson 2023-2024
* Mix.1 sluttede som nr.6. Holdet blev dermed i mix.1-rækken. Mix.2 gik ubesejret gennem mix.2-rækken med kun to tabte sæt. De rykkede op. Mix.3, som var et motionshold, blev nedlagt januar 2024. Dame.1 sluttede som nr.2 med kun 3 tabte kampe og rykkede direkte op til Danmarksserien. Dame.2 (The Minions) sluttede som nr. 5 – kun en sejr fra kvalifikation om oprykning til Danmarksserien. Dame.3 var et nyt filippinsk hold (The Mini-Minions), der sluttede som nr.9 i serie.2-rækken. * Lyset blev udskiftet i den lille hal. Vi fik nye stolper og net i den lille hal. Der blev lavet endnu en boldvogn, da vi havde udvidet med flere materialer.

6.sæson 2024-2025
* Vi stiller med to mix.hold i bedste række, et dame.hold i Danmarksserien, et dame.hold (The Minions) i serie.1, et dame.hold (The Mini-Minions) i serie.2 og et herrehold i serie.3. Derudover genstarter vi mix.motionsholdet som et ikke-turneringshold, der kan spille alternative stævner.

2025-fremtiden (drømme)
* Vi får bygget en ny hal 10 meter høj og med plads til 2 langbaner på langs efter hinanden alternativt 4 tværbaner. Sponsorerne begynder at lægge grunden til en sund økonomi. Holdene begynder at blive fyldt helt op. Klubfølelsen blomstrer og flere tager del i vores arbejdet i klubben og ved koncerterne samt vores økonomiske fundament. Vi har en Cafe, der tilbyder mad og drikke til gæster og spillere m.fl. til alle arrangementer. Tårnfalkene er nu et kendt navn i volleyballkredse. Vi er ofte i lokalbladene. Vi får elektronisk pointtavle og PC til onlinestyrede sekretærtjanser.
* Volleyball bliver den foretrukne sportsgren i Tårnby Kommune…

1st Season 2019-2020
* We field two mix teams in our first season. Mix.1 finishes first with only one lost match and Mix.2 finishes last with no wins and only two won sets. Mix.1 didn’t get any medals as the season ended due to Corona before time, where no.2 could theoretically overtake us (three games remaining).
* We got new poles in the big hall and thus removed the illegal wires for the poles, which we otherwise played the first matches with. We also got a referee’s chair for our matches. A sponsor pays for the big neck banners and the banner outside the hall on the wall.

2nd season 2020-2021
* Mix.1 finished the season in 4th place with two wins and two losses. Mix.2 finished 7th with one win and two losses. Mix.3 finished last with three defeats. The season was cancelled very early due to corona.
* We got new kids volleyball poles through the Corona pools, so we can also cross-train in the big hall.

3rd season 2021-2022
* Mix.1 finishes 7th and last. Several teams have withdrawn. Therefore, there was no relegation this season. Mix.2 finished 5th. There were also many teams missing in the mix.2 row.
* We remove the booms and ropes from the ceiling in the large hall so that both sides of the pitch were the same.

4th season 2022-2023
* Mix.1 finished 8th and second last. The team was relegated to the mix.2 division. Mix.2 finished second with only two losses and moved up to the mix.1 division. This meant that Mix.1 and Mix.2 just stayed in their respective ranks as we swapped teams (Mix.2 didn’t want to move up). We started two women’s teams. Women.1 consisted of mix.ladies, while women.2 was a Filipino team (called The Minions). The Minions finished 2nd with only one lost match and moved up directly. Women’s 1 finished 3rd and went into a qualifier for promotion to Series 1, where they finished 2nd, but got an extraordinary promotion.
* We got padding for the posts and a new professional referee chair for the large hall. The “old” referee’s chair was moved down to the pitch in the small hall.

5th season 2023-2024
* Mix.1 finished in 6th place, keeping the team in the Mix.1 division. Mix.2 went undefeated in the mix.2 division with only two lost sets. They moved up. Mix.3, which was an exercise team, was cancelled in January 2024. Women.1 finished second with only three losses and moved directly up to the Danish series. Women.2 (The Minions) finished 5th – just one win away from qualifying for promotion to the Danish league. Women.3 was a new Philippine team (The Mini-Minions) who finished 9th in the serie.2 ranking.
* The lights were replaced in the small hall. We got new posts and nets in the small hall. Another ball trolley was made as we had expanded with more materials.

6th season 2024-2025
* We will field two mix teams in the top tier, one women’s team in the Danish series, one women’s team (The Minions) in series 1, one women’s team (The Mini-Minions) in series 2 and one men’s team in series 3. In addition, we will restart the mix team as a non-tournament team that can play alternative competitions.

2025-future (dreams)
* We build a new hall 10 metres high and with room for 2 long pitches in a row or 4 cross pitches. Sponsors begin to lay the foundation for a healthy economy. The teams start to fill up completely. The club spirit is flourishing and more people are taking part in our work in the club and at the concerts as well as our financial foundation. We have a Cafe that offers food and drinks to guests and players and others at all events. The Kestrels are now a household name in volleyball circles. We are often in the local newspapers. We get an electronic scoreboard and PC for online secretarial jobs.
* Volleyball becomes the favourite sport in Tårnby Municipality…